John Dewey
Een inleiding tot zijn filosofie
John Dewey
€ 18,90
Auteur :
Louis Logister
ISBN:
9789055736546
Verschenen:
30-09-2005
Omvang:
160 pagina's
Leverbaar:
Direct
Recensie

'Het tijdschrift Filosofie wijdde het afgelopen jaar een nummer aan de Amerikaanse filosoof John Dewey (1859-1952).
[...]
Deweyiaanse begrippen als ervaring en interactie zijn uit het huidige pedagogische denken niet meer weg te denken. Het is dan ook prijzenswaardig dat de uitgever het tijdschriftnummer - aangevuld met een hoofdstuk over Deweys esthetica - als boek heeft uitgegeven.
[...]
Met uitzondering van [Thomas] Alexander zijn alle auteurs Nederlanders. De bijdragen zijn op een toegankelijke manier geschreven en ondersteunen elkaar. Met elkaar geven zij een goed beeld van Deweys filosofie.
[...]
Het belang van deze bundel staat buiten kijf, zeker voor pedagogen. In een klimaat waarin wetenschappelijk onderzoek onze kennis almaar doet toenemen, zonder ons een eenduidig beeld te geven waar het nu bij opvoeding en onderwijs om gaat, en waar het ene onderwijsconcept over het andere heen buitelt, is een bezinning op de grondbegrippen (opnieuw) geboden. John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie biedt daar alle gelegenheid toe.'
(Pedagogiek, 26e jaargang, nummer 2 - 2006, pp.249-252)

'De belangstelling voor Deweys werk groeit wereldwijd. De discussie over het 'nieuwe leren' in het Nederlandse onderwijs zou een signaal kunnen zijn dat ook in ons land Dewey meer aandacht zal krijgen. Wie Dewey wil leren kennen, kan prima terecht bij dit boek, geschreven door verschillende auteurs. Bijzonder is het hoofdstuk van Thomas Alexander over Deweys opvattingen over kunst.' (Nederlands Dagblad, 13-1-2006)

'Louis Logister schreef over het leven en werk van Dewey niet alleen een uitstekend boek, maar beargumenteert ook waarom diens denkbeelden nog steeds heel actueel zijn.' (Facta, september 2005)

'Dit boek verdient de nodige aandacht, en niet het minst omdat er in het Nederlandstalige gebied geen betere studie bestaat die ?n de samenhang van het toch wel zeer omvangrijke oeuvre van deze denker reconstrueert ?n het democratie-begrip van Dewey als start- en eindpunt van dat oeuvre neemt. Logister streeft niet naar een exhaustieve behandeling van Deweys politieke denken, maar vindt het belangrijker de samenhang binnen Deweys filosofie aan te tonen. (...) Logister heeft op zijn beurt nog maar eens laten zien dat de filosofie van Dewey niet gauw te vangen is onder ??n noemer. Dewey past dan ook in het rijtje van de grote interbellum-filosofen zoals Heidegger, Cassirer, Neurath, Luk?cs en Scheler.' (Tom Viaene in het Tijdschrift voor Filosofie: nr. 3, 2005)

'[John Dewey] was een buitengewoon productief filosoof die veel en belangrijk werk heeft verzet op een groot aantal wijsgerige probleemgebieden. De zeven artikelen uit deze bundel, geschreven door evenzoveel specialisten, brengen deze gebieden in kaart. Basis voor zes van de zeven artikelen is een eerder verschenen themanummer van het tijdschrift Filosofie. Prettig dat deze artikelen nu ook, aangevuld met een zevende over esthetica, in boekvorm verkrijgbaar zijn. Met literatuurlijst, indices en gegevens over de auteur.' (Nederlandse Bibliotheek Dienst, 18-11-2005)

'Er is haast geen onderwerp te verzinnen waarover Dewey niet gesproken en geschreven heeft. Met gezag. (...) Lieke van der Scheer schrijft in deze inleiding over de ethiekopvatting van Dewey. Die is met name relevant wanneer een gewoontemoraal, waarbij morele waarden uit een traditie zijn overgeleverd, niet meer vanzelfsprekend en naar tevredenheid functioneert. Dewey's pragmatische ethiek is erop gericht te onderzoeken met welk doel bepaalde deugden, principes, morele regels ooit ontwikkeld zijn en te bepalen of ze in een nieuwe concrete situatie nog zinnig zijn, of dat we andere deugden en principes nodig hebben om andere idealen te verwezenlijken. (...) De primaire pragmatisch-ethische vraag is welke werkelijkheid je wilt vormgeven.' (Trouw, 16-1-2006)

'In 'John Dewey, Een inleiding tot zijn filosofie' komen alle aspecten van het werk van Dewey - toegelicht door verschillende Deweykenners - aan bod (....). De bijdragen zijn op een zeer toegankelijke manier geschreven en ondersteunen elkaar. Met elkaar geven ze een goed beeld van Deweys filosofie. (...)
Het belang van deze bundel staat buiten kijf, ook voor opleiders.'
(Velon, Wouter Pols, tijdschrift 27/1 2006)

'Hoofdzaak is dat het genoemde boek een stevige aanbeveling verdient.'
- De stem van het boek (2006, nummer 1)

Aantal:
John Dewey

John Dewey (1859-1952) is niet alleen een van de grondleggers van het wijsgerig pragmatisme, maar kan tevens beschouwd worden als een van de belangrijkste filosofen van de twintigste eeuw. Zijn teksten zijn van invloed geweest op de ontwikkeling van bekende hedendaagse filosofen als Richard Rorty, Jürgen Habermas en Hillary Putnam. Daarnaast werkt Dewey's invloed door in andere disciplines zoals de pedagogiek en de politieke theorie. De laatste jaren neemt de aandacht voor Dewey's werk internationaal sterk toe. Met dit boek stellen de auteurs zich ten doel ook in Nederland de interesse in Dewey's filosofie te bevorderen. Elk hoofdstuk bespreekt een bepaald facet van Dewey's uitgebreid wijsgerig oeuvre. De thema's die aan de orde komen zijn kenleer (Gert Biesta), godsdienstfilosofie (Alma Lanser-van der Velde & Siebren Miedema), ethiek (Lieke van de Scheer), politieke filosofie (Louis Logister), wijsgerige pedagogiek (Joop Berding & Siebren Miedema) en esthetica (Thomas Alexander). Het boek verschaft een heldere inleiding tot de filosofie van John Dewey en wijst op de actualiteitswaarde ervan bij de benadering van zowel wijsgerige als sociaal-maatschappelijke problemen.